Strategia zrównoważonego łowiectwa w Polsce do roku 2030 z perspektywą do roku 2035

Łowiectwo jest bardzo obszerną dziedziną działalności ludzkiej, nakierowaną na zarządzenie zasobami przyrodniczymi i ich ochronę. Działalność ta wymaga interdyscyplinarnej i uporządkowanej wiedzy dla osiągnięcia zamierzonych celów ochrony przyrody. W tym kontekście, Polski Związek Łowiecki podjął wyzwanie opracowania kompleksowej „Strategii zrównoważonego łowiectwa w Polsce do roku 2030 z perspektywą do roku 2035”. Nasz dokument, wpisany w krajowy system prowadzenia polityki rozwoju, oparty jest na wieloletniej pracy naukowo-badawczej i dyskusji na temat głównych kierunków rozwoju Zrzeszenia.

Szeroka analiza samego Zrzeszenia, jak i jego otoczenia pozwoliła na wyznaczenie czterech głównych wyzwań strategicznych, do których należy wizerunek naszej organizacji, bioróżnorodność i czynna ochrona zasobów przyrodniczych, współpraca z interesariuszami działającymi na rzecz przyrody oraz przywództwo, które pozwoli na efektywne wdrożenie Strategii wewnątrz organizacji. Dokument stanowi mapę drogową dla działalności kół łowieckich, OHZ oraz organów Zrzeszenia szczebla okręgowego i krajowego.

Strategia adresowana jest do myśliwych, ale również do innych osób i podmiotów zaangażowanych w ochronę przyrody. Ważnym elementem realizowanych działań będzie ochotniczy udział członków PZŁ na rzecz wzmocnienia systemu bezpieczeństwa państwa oraz ochrony ludności. Strategia pełni funkcję wspierania zarządzania organizacją i realizacji jej zadań, jak również edukuje i informuje o szerokim zakresie działań wykonywanych przez myśliwych na rzecz przyrody i lokalnych społeczności.

Strategia do pobrania.