Inicjatywy

inicjatywy

Pierwsze braniewskie Koło łowieckie, noszące dziś nazwę „MEWA”, nie było Kołem nijakim. Miało zawsze swój, różniący je od innych, charakter. Wynikało to bezpośrednio z pełnionych funkcji i charakterów tworzących je ludzi. Podczas całej historii Koła, jego członkowie, bez względu na wiek, wykształcenie, status społeczny z  zapałem i ogromnym umiłowaniem przyrody, pomnażają dorobek swoich poprzedników, kontynuując tradycje Koła i polskiego łowiectwa. Podejmowane przez Koło inicjatywy, służyły dobrze łowiectwu, członkom Koła oraz miejscowemu społeczeństwu.

 Zasiedlenie bażantami łowisk

Pierwszą z inicjatyw, znaczących w dziejach Koła należy uznać próbę zasiedlenia bażantami, naszych łowisk. Za początek tych prób, uznaje się datę posiedzenia ówczesnego Zarządu z dnia 15.03.1972 roku, na którym, rozpatrzono wniosek Powiatowej Rady Łowieckiej dotyczący hodowli bażantów. Z protokołu, z  tamtego posiedzenia Zarządu czytamy:  „… Po przedyskutowaniu zgodnie stwierdzono, że wniosek PRŁ jest jak najbardziej słuszny i nasze koło bardzo chętnie zakupiłoby nawet większą ilość (bażantów) i wypuściło w obwodzie 52 np. Łowisko Cielętnik. Trudność jednak polega na tym, że małe bażanciki bardzo trudne są w wychowaniu i  potrzebują niezwykle troskliwej opieki, zanim staną się lotne i zdolne do samodzielnego życia. Po drugie: trzeba zrobić dla nich odpowiednie ogrodzenie z drobnej siatki, żeby nie dostały się do nich drapieżniki takie jak tchórze i łaski…”.  Na kolejnych posiedzeniach radzono nad tymi problemami i w efekcie wybudowano pierwszy wolier o powierzchni 200m2 w Cielętniku. W kolejnych trzech latach wypuszczono w sumie około  500 sztuk ptaków, w różnym wieku. W następnych latach, wolier przenoszono, najpierw do Baranówki i Narusy  a następnie do Kol. Guza Tadeusza. W 1979 roku, zakończono hodowlę  i wolier zdemontowano.  Powrócono ponownie do tego tematu w II połowie lat dziewięćdziesiątych. Pomysłodawcami wznowienia hodowli bażantów byli: Kol. Borowiak Jacek i Kol. Goerick Robert. Wybudowano nowy wolier o powierzchni 800m2 w m. Różaniec, nad Zalewem Wiślanym. 09.11.1997 roku zorganizowano polowanie zbiorowe, na którym pozwolono strzelać do bażantów, wyhodowanych przez Nasze Koło.Przez kolejne 3 lata, trwała hodowla bażanta a następnie w 2000 roku, zakończono hodowlę. Do dzisiaj, spotykamy w obwodzie 27 bażanty żyjące w stanie dzikim, będące potomkami tamtych, hodowanych przez KŁ.”MEWA”.

 

Odbudowa baszty

Kolejną inicjatywą, mającą duży wpływ na życie Koła, była odbudowa baszty. Była to baszta prochowa, wymurowana w północno-zachodniej części murów obronnych miasta Braniewo. Po II wojnie światowej baszta stała w ruinie, wypalona pożarem aż do fundamentów. Nikt nie był zainteresowany jej odbudową. Na wiosennym zebraniu Koła w 1975 roku, Koledzy myśliwi: Goerick Andrzej i Solanowski Janusz, zaproponowali by odbudować ową basztę, siłami  myśliwych i przy wsparciu ówczesnych władz miasta. Inicjatywa została poparta przez polityczne i administracyjne władze i przystąpiono do odbudowy baszty. Po trzech latach, dzięki dużym nakładom sił i środków oraz zaangażowaniu Kol. Goericka Andrzeja i Włodarczyka Ryszarda, baszta została odbudowana. Stała się jednym z nielicznych zabytków Braniewa  i jednocześnie siedzibą KŁ”MEWA”. W odbudowanej baszcie, sale zapełniły się trofeami myśliwskimi, planszami i mapami ilustrującymi dorobek Koła.  05.11.1978 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła przy udziale władz politycznych, administracyjnych miasta Braniewa i władz łowieckich z Elbląga, myśliwi z KŁ.”MEWA” uroczystym aktem podpisania przez wszystkich obecnych, przyjęli we władanie basztę jako oficjalną siedzibę Koła. Baszta była przez 13 lat własnością Koła, odbywały się tam Walne Zgromadzenia, różne spotkanie ważne i mniej ważne. Niestety, odbudowana przez członków Koła baszta decyzją ówczesnego Wojewody Elbląskiego, została oddana miastu Braniewo.  Z dniem 31.12.1991 roku, przestała być naszą własnością.

 

Budowa „SADYBY”

Następną inicjatywą, mającą również duży wpływ na życie Koła była budowa kwatery myśliwskiej zwanej „SADYBĄ”, w obwodzie 21, dziś 78. Pomysł powstał w latach osiemdziesiątych XX wieku. Potrzeba budowy takowej kwatery wynikała z tego, że obwód 21 był oddalony od Braniewa o 40km, wszelkie kilkudniowe wyjazdy na polowania indywidualne czy budowanie urządzeń łowieckich, sprawiało moc trudności. Myśliwi wyjeżdżający na polowania, zabierali ze sobą namioty w których spali, później spali na piętrze budynku mieszkalnego, należącego do Lasów Państwowych, a w którym mieszkała rodzina pracownika leśnego. Z tego typu utrudnień, narodziła się myśl budowy stałej kwatery dla myśliwych. Pomysłodawcą budowy był Włodarczyk Ryszard. W początkowej fazie na etapie planowania lokalizacji pomagali:Hryniewicz Jan, Szkutnik Henryk. W efekcie, lokalizację przyszłej kwatery wyznaczono w pobliżu w/w budynku mieszkalnego, skąd był dostęp do energii elektrycznej i wody ze studni głębinowej. Inwestycja została zaakceptowana przez ówczesny Zarząd Koła oraz Walne Zgromadzenie Członków Koła i przystąpiono do realizacji. Były różne pomysły, z czego  zbudować kwaterę. Był nawet pomysł, by na kwaterę przeznaczyć kolejowy wagon pasażerski, ale upadł ze względu na gabaryty tegoż wagonu i trudnościami, w jaki sposób  przetransportować go z Braniewa do miejsca lokalizacji kwatery. Wybrano kontener magazynowy, który był łatwiejszy do transportu ze względu na mniejsze  gabaryty, zawieziono kontener na miejsce przyszłej kwatery, zaadaptowano go na potrzeby myśliwych i od tego momentu, kwatera zaczęła służyć kolegom myśliwym. W 1999 roku, ówczesny Łowczy Koła – Kłos Roman, zaproponował rozbudowę kwatery. Miała polegać na zbudowaniu zadaszenia, gdzie myśliwi polujący w tym obwodzie, mogli posiedzieć, zjeść posiłek, schronić się przed deszczem w czasie polowań zbiorowych. Ówczesny Zarząd Koła, wyraził zgodę i przystąpiono do prac. Pod nadzorem Łowczego, w sierpniu i wrześniu 1999 roku, przeprowadzono rozbudowę i remont kwatery. Po paru latach, ponownie wróciła sprawa rozbudowy naszej kwatery. I ponownie inicjatorem, był ówczesny Łowczy Koła – Kłos Roman. Tym razem, chodziło o zwiększenie miejsc do spania i bieżące remonty kwatery. Pomysł został zaakceptowany i zabrano się do roboty. Koło otrzymało barakowóz, został wyremontowany i przewieziony do kwatery. Na miejscu, został połączony z istniejącą częścią kwatery i dobudowano łącznik, który połączył część kuchenną i barakowóz. W barakowozie stworzono miejsca do spania, w łączniku natomiast myśliwi mogli zostawiać buty, wierzchnie ubrania oraz broń w szafce. Wszystkie te prace zostały wykonane w latach 2002 – 2003. W obecnym kształcie, nasza kwatera, z pewnością dobrze służy naszym kolegom. W tym miejscu, należy podziękować wszystkim kolegom myśliwym, którzy poświęcali własny czas, pracując na rzecz budowy, adaptacji i rozbudowy kwatery zwanej „SADYBĄ”.

 

Budowa wiaty myśliwskiej

I kolejną inicjatywą, która wpłynęła na działalność Koła, była budowa wiaty myśliwskiej. Pomysł zbudowania wiaty wziął się z tego, że Koło powinno posiadać stałe miejsce do organizowania Walnych Zgromadzeń Członków Koła. Wszystkie poprzednie Walne Zgromadzenia były organizowane w różnych miejscach. Wiele razy była to sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Braniewie, parę razy w Spichlerzu, przy ulicy Portowej w Braniewie, parę razy  w nieistniejącej już restauracji „Kapitańska” i parę razy w dawnym Ośrodku Kolonijnym należącym do ówczesnego PGR Frombork. Ta „wieczna tułaczka” z organizacją Walnych Zgromadzeń, legła u podstaw zbudowania w/w budowli. Pomysłodawcą budowy był ówczesny Zarząd Koła, który w 2000 roku wystąpił do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na budowę wiaty myśliwskiej, na terenie leśnym dzierżawionym od Lasów Państwowych, w pobliżu leśniczówki Baranówka.  Zgoda została wyrażona i przystąpiono do realizacji inwestycji. Pierwszym krokiem był wyjazd delegacji z KŁ „MEWA” na strzelnicę w Gdańsku, do Kol. Kraińskiego, celem obejrzenia wiaty tam zbudowanej i ewentualne skorzystanie z tamtego pomysłu. Po powrocie delegacji i przeprowadzeniu konsultacji wśród kolegów myśliwych, wybrano projekt budowy wiaty myśliwskiej. Miała to być budowla drewniana, mogąca pomieścić większą ilość członków Koła podczas Walnych Zgromadzeń wiosennych i jesiennych. Następnie zaczęto prowadzić rozmowy z Nadleśnictwem Zaporowo, celem uzyskania materiału budowlanego w postaci drewna potrzebnego na tego typu budowlę. Dzięki przychylności Nadleśnictwa, Koło uzyskało potrzebny materiał i przystąpiło do następnego etapu budowy. Drewno było zwożone w pobliżu przyszłej wiaty, składowane a następnie przygotowywane do wbudowania. Zarząd Koła, zatrudnił pracownika budowlanego, który miał za zadanie nadzór nad głównymi pracami przy budowie wiaty. Zarząd również poprosił kolegów myśliwych o pomoc przy różnych pracach budowlanych przyszłej wiaty. Nadzór nad wszelkimi pracami ze strony Koła, miał prowadzić ówczesny Łowczy – Kłos Roman. Przystąpiono zatem do budowy wiaty. Przy dużym zaangażowaniu kolegów myśliwych  i pod ciągłym nadzorem Kolegi Łowczego, prace przy budowie posuwały się w szybkim tempie. Szybko zbudowano wiatę, doprowadzono bieżącą wodę i energię elektryczną z pobliskiej leśniczówki. Została oddana do użytku poprzez uroczyste przecięcie wstęgi. Od tamtej pory służy Kołu, jego członkom, odbywają się tam coroczne Walne Zgromadzenia, różne spotkania okolicznościowe, a nawet odbyło się wyjazdowe posiedzenie  Zarządu Okręgowego w Elblągu w 2004r.

 

Budowa strzelnicy myśliwskiej

I kolejna inicjatywa – budowa strzelnicy myśliwskiej. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, krajowe władze łowieckie zaczęły wymagać od myśliwych, obowiązkowego przystrzeliwania broni myśliwskiej. Ówczesne władze Koła, starały się  realizować to zadanie w różnych miejscach. Najpierw były to stare żwirownie w łowiskach Rosiny, Baranówka, Cielętnik. Następnie zaczęto korzystać ze strzelnic wojskowych, raz to było na strzelnicy w m. Chruściel, raz to było na strzelnicy w m. Glinka. Następnie zaczęto korzystać ze strzelnicy myśliwskiej w m. Gołąbki, strzelnicy należącej do KŁ „BÓBR” z Pasłęka. Taki stan, ciągłego jeżdżenia z jednej strzelnicy na drugą, ponoszenia różnych kosztów przez Koło i myśliwych, trwał do pierwszych lat XXI wieku. W 2002 roku, ówczesny Zarząd Koła, zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Członków Koła o wyrażenie zgody, na budowę strzelnicy myśliwskiej. Strzelnica miała być wybudowana, w miejscu starej strzelnicy w m. Wilamowo w pobliżu Fromborka, wspólnie z kołami łowieckimi z Braniewa – „PONOWA”, „ORĘŻ”. Po przedstawieniu tego pomysłu przez Zarząd Koła, Walne Zgromadzenie, dnia 14.04.2002 roku, wyraziło zgodę na realizację tej inwestycji. Ponieważ  strzelnica miała powstać na terenie  leśnym Zarząd Koła  zwrócił się  z prośbą do Nadleśnictwa Zaporowo o wydzierżawienie tego terenu na przyszłą strzelnicę. Dzięki przychylności Dyrekcji Nadleśnictwa i po podpisaniu odpowiednich dokumentów, można było przystąpić do następnego etapu inwestycji. Następnym krokiem, było przygotowanie projektu nowej strzelnicy. Na prośbę Zarządu przygotowaniem projektu, zajął się Kol. Szkutnik Henryk. Po ustaleniach z Nadleśnictwem i z gotowym projektem autorstwa Kol. Szkutnika Henryka, przystąpiono do prac ziemnych. Wynajęto sprzęt budowlany do plantowania terenu. Wyrównano teren, poprawiono skarpy boczne strzelnicy oraz kulochwyt, następnie zbudowano odpowiednie ochronne ekrany wymagane na strzelnicy, zbudowano zadaszenie w miejscu, skąd myśliwi, będą przystrzeliwać broń. Pod nadzorem Zarządów Kół – „MEWA”, „PONOWA”, „ORĘŻ”, oraz przy udziale  członków z  w/w Kół przy wykonywaniu wielu prac,  w szybkim tempie, zrealizowano budowę strzelnicy. Dnia 16.01.2004 roku Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, decyzją administracyjną zatwierdził regulamin strzelnicy i od tego dnia, uznaje się strzelnicę na której można dokonywać przystrzeliwania broni. Wybudowana strzelnica, służy  kolegom myśliwym z  w/w Kół, do przystrzeliwania broni oraz jest udostępniania nieodpłatnie, instytucjom takim, jak: POLICJA, STRAŻ GRANICZNA.

 

Budowa domku myśliwskiego

I następna inicjatywa – budowa domku myśliwskiego. Pomysłodawcą budowy był Prezes Zarządu Koła – Jan Hryniewicz. Pomysł został zaakceptowany przez ówczesny Zarząd i przegłosowany pozytywnie przez Walne Zgromadzenie dnia 13.04.2003 roku. Lokalizację domku zaplanowano  na tym samym terenie leśnym, gdzie wcześniej została zbudowana wiata myśliwska, co w efekcie miało stworzyć jeden kompleks służący celom Koła. Spośród wielu projektów domku  myśliwskiego,  wybrano projekt firmy DANMAR z Szymbarka. Zgodnie z projektem, byłby to domek drewniany z jednym pomieszczeniem na poziomie parteru, z jednym piętrem oraz z tarasem na zewnątrz. W efekcie okazało się, że brakuje części kuchennej oraz części sanitarnej.  W związku z tym, firma DANMAR doprojektowała wyżej wspomniane części i przygotowała domek, zgodnie z zamówieniem Naszego Koła. Domek został przywieziony w elementach i zaczęto montaż poszczególnych części. Montażem  domku zajmowali się pracownicy firmy DANMAR, natomiast ze strony Koła Łowieckiego „MEWA” pomagali Kol. Kurek Karol i Kłos Adrian, a  nad całością  prac czuwał osobiście Prezes Koła. Po montażu, przystąpiono do prac wykończeniowych w środku domku, zakupiono wyposażenie części sanitarnej, części kuchennej a także do pomieszczenia na parterze. W trakcie budowy domku, Zarząd Koła, zaplanował uroczyste otwarcie na dzień 01.06.2003 roku, wraz z zaproszeniem gości honorowych oraz urządzeniem pikniku na wolnym powietrzu, dla kolegów myśliwych, ich rodzin oraz dla wszystkich chętnych. Dnia 01.06.2003 roku nastąpiło oficjalne oddanie domku do użytku, przybyli zaproszeni goście, przybyli koledzy myśliwi  z Koła Łowieckiego „MEWA” wraz z rodzinami, przybyli zaproszeni myśliwi z innych kół łowieckich, było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz dzięki dobrej pogodzie, odbył się wspaniały piknik, kończący okres budowy domku myśliwskiego. Od czasu otwarcia, służy Kołu podczas polowań zbiorowych, koledzy myśliwi z KŁ „MEWA” korzystają z domku myśliwskiego podczas polowań indywidualnych albo spotykają się z własnymi rodzinami, by przyjemnie spędzić czas w tak wspaniałym miejscu.

 

Zasiedlenie łowisk królikami

I następna inicjatywa – zasiedlanie łowisk królikami. Pierwsze próby zasiedlania królików miały miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pomysłodawcami byli Kol. Goerick Andrzej i Borowiak Jacek. Partia 60 sztuk została sprowadzona ze stacji badawczej PZŁ w Czempiniu i wypuszczona w  ówczesnym obwodzie nr 4. W roku 2001, ponownie zakupiono 10 par królików i wypuszczono w leśnictwie Wilamowo (ówczesny obw.14). W 2002 roku Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu, przyznał dla Naszego Koła 500zł refundacji za zasiedlenie królików w naszych łowiskach.

 Organizacja polowań seniorskich

I następna inicjatywa – organizacja polowań seniorskich. Idea organizacji takich polowań miała na celu uhonorowanie najstarszych członków Naszego Koła. Pomysłodawcą tych polowań był ówczesny łowczy Naszego Koła – Kłos Roman, który pierwsze tego typu polowania, zaplanował w sezonie łowieckim 1999/2000. Polowanie seniorskie polega na zaproszeniu najstarszych członków Naszego Koła, na zaproszeniu funkcyjnych członków Koła, tj. członków Zarządu, strażników łowieckich, gospodarzy obwodów,  członków Komisji Rewizyjnej, by wspólnie popolować w spokojnej i miłej atmosferze. Po polowaniu, wszyscy spotykają się przy ognisku, by wspólnie biesiadować i słuchać wielu barwnych opowieści łowieckich, wielu przygód łowieckich, prawdziwych i mniej prawdziwych opowiadanych przez Naszych najstarszych seniorów, których należy tu wymienić, Kol: Dmochewicza Mieczysława, Minczewskiego Aleksandra, Szkutnika Henryka,  Śmirskiego Stefana,  Włodarczyka  Ryszarda          i nieżyjących już:  Gruszkiewicza  Zenona, Goericka Andrzeja, Wiernasza Stanisława. Od momentu zorganizowania pierwszych polowań seniorskich, aż do chwili obecnej, stały się już tradycją w Naszym Kole i każdego roku są organizowane.

 Organizacja polowań dewizowych

I następna inicjatywa – organizacja polowań dewizowych. Pomysł organizowania tego typu polowań powstał pod koniec lat  dziewięćdziesiątych XX wieku. Inicjatorem był  ówczesny Zarząd Koła. Po akceptacji przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w roku 1999 zostało zorganizowane pierwsze polowanie dewizowe. Było to polowanie indywidualne, na rogacze. W 2000 roku po wyborze nowego Zarządu Koła, organizacja tych polowań  była nadal kontynuowana i w tym samym roku, zorganizowano ponownie polowanie indywidualne, na rogacze.  Po doświadczeniach z polowaniami indywidualnymi Prezes Zarządu Koła – Hryniewicz Jan, zaproponował zmianę organizacji  polowań dewizowych, na polowania pędzone z naganką i psami i  polowanie na zwierzynę grubą (dziki i jelenie). Po akceptacji przez Walne Zgromadzenie pierwsze tego typu polowanie zorganizowano w styczniu 2002 roku. Od tego czasu z małymi przerwami, corocznie Nasze Koło planuje organizację polowań dewizowych. W naszych łowiskach, polowali myśliwi z Danii, Szwecji, Rosji, Stanów Zjednoczonych  oraz myśliwi krajowi. Organizowanie  polowań  dewizowych miało i ma  na celu zarabianie pieniędzy i przeznaczanie ich na cele statutowe Naszego Koła. Aby zrealizować założone cele oraz logistycznie przeprowadzić polowania dewizowe, Zarząd Koła a w szczególności  Prezes Zarządu – Hryniewicz Jan, z dużym zaangażowaniem przygotowywali realizację tych polowań.  W trakcie samych polowań, wielu członków Naszego Koła brało aktywny udział w sprawnym przeprowadzeniu polowań dewizowych, poświęcając swój czas i z dużym  poświęceniem, realizując  zlecone zadania na polowaniu. Wszystkim tym Kolegom Myśliwym, należą się słowa podziękowania za ich trud  i wysiłek.

 

Oprócz wielu inicjatyw, które przedstawiono wyżej, należy  jeszcze  napisać o następujących wydarzeniach w życiu  Naszego Koła:

OBCHODY 70 lecia POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Z inicjatywy kilku działaczy łowieckich w dniu 26.01.1993 roku w Braniewie, w zabytkowej baszcie należącej do Koła Łowieckiego „MEWA”, przeprowadzono zebranie sondażowe przedstawicieli Kół Łowieckich z Braniewa. Celem zebrania było zebranie opinii o obchodach 70 lecia PZŁ. Na zebraniu zadecydowano o wspólnym organizowaniu imprez propagujących dorobek 70 lat działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Dnia 06.02.1993 roku, na zebraniu Zarządów Kół Łowieckich – „MEWA”, „PONOWA”, „ORĘŻ” oraz zaproszonych gości, powołano Komitet Obchodów 70 lecia Polskiego Związku Łowieckiego. W skład Komitetu weszli:

1. BURSA ROMAN             –  WKŁ „ORĘŻ”
2. GOERICK ANDRZEJ        –   KŁ „MEWA”
3. KUNC EUGENIUSZ         –   KŁ „PONOWA”
4. RAKOWSKI TADEUSZ    –  WKŁ „ORĘŻ”
5. SZKUTNIK HENRYK        –  KŁ „MEWA”
6. Żak Władysław            –   KŁ  „PONOWA”
7. GAWRON KAZIMIERZ    –   WKŁ „DZIK”
8. KURZYŃSKI HENRYK     –    KŁ 'SZRON”

Na zebraniu, zaakceptowano i przyjęto do realizacji następujący program obchodów:    
1. Zorganizowanie w dniach 12 – 19 czerwca bieżącego roku, wystawy łowieckiej propagującej ideę łowiectwa  w społeczeństwie, historię i dorobek Polskiego Związku Łowieckiego oraz historię i dorobek kół łowieckich Ziemi Braniewskiej.
2.  Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla młodzieży szkół podstawowych i średnich p.t. „PRZYRODA A  ŁOWIECTWO”.
3. Zorganizowanie w dniu 8 maja bieżącego roku – BALU MYŚLIWSKIEGO – dla myśliwych i sponsorów imprez, inaugurującego obchody 70 lecia PZŁ.
4. Przeprowadzenie miejskich mistrzostw w strzelaniu myśliwskim.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie jesiennym, polowań zbiorowych – „wymiennych”, dla myśliwych   z czterech Kół: „MEWA”, „PONOWA”, „ORĘŻ”, „DZIK”.
6. Zaprojektowanie i zlecenie wykonania sztandaru, wspólnego dla Kół, współpracujących przy obchodach.
7. Wykonanie dla celów propagandowych z okazji obchodów 70 lecia PZŁ, pamiątkowego proporczyka$ dla myśliwych, sponsorów imprez i honorowych gości obchodów
8. Wydanie pamiątkowego znaczka metalowego dla członków PZŁ.
9. Zakupienie wysokiej klasy rogu myśliwskiego firmy Eduard Kettner.
10. Propagowanie w prasie lokalnej, idei łowiectwa, historii, dorobku Polskiego Związku Łowieckiego oraz historii i dorobku kół łowieckich Ziemi Braniewskiej.
11. Zorganizowanie wspólnego dla pięciu kół – HUBERTUSA, połączonego z uroczystością poświęcenia sztandaru i biesiady myśliwskiej dla myśliwych, ich rodzin, sponsorów imprez i sympatyków łowiectwa.

Jako imprezy towarzyszące obchodom, przewidziano:

a) Zorganizowany udział  myśliwych w imprezie -„PIWOWARY”, z okazji otwarcia nowego browaru w Braniewie,
b) Konkurs znajomości wiedzy o łowiectwie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
c) Zawody strzeleckie (broń sportowa małokalibrowa) dla młodzieży szkolnej,
d) Konkurs pilarzy i rębaczy dla myśliwych i leśników, w fosie staromiejskiej,
e) Przejazdy propagandowe powozami konnymi, grup myśliwych w strojach organizacyjnych PZŁ,
w dniu otwarcia   i zamknięcia wystawy łowieckiej,
f) Uroczyste przekazanie Wójtowi Gminy Braniewo, sztandaru Kół Łowieckich.

W celu sprawnego realizowania przyjętego programu, Komitet Obchodów 70 lecia PZŁ, postanowił powołać „STOWARZYSZENIE KÓŁ ŁOWIECKICH ZIEMI BRANIEWSKIEJ”, działające w PZŁ, jako struktura nieformalna, a którego zadaniem będzie koordynacja działań Kół stowarzyszonych i umożliwienie gromadzenia i wspólnego wydatkowania środków finansowych, przeznaczonych na  imprezy obchodów 70 lecia. Do „STOWARZYSZENIA…”należą Koła: „MEWA”, „ORĘŻ”, „PONOWA” i myśliwi z Kół: „DZIK”, „SZRON”.  Komitet Obchodów 70 lecia PZŁ w Braniewie, postanowił zwrócić się do instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych z wnioskami o sponsorowanie części imprez, przewidzianych w programie. Komitet działa kolegialnie a jego pracę nadzorują Komisje Rewizyjne poszczególnych Kół. Akcja pozyskiwania sponsorów prowadzona z dużym zaangażowaniem przez członków Komitetu, dała wymierne wyniki w postaci znacznych środków finansowych, które umożliwiły prawie pełną realizację zamierzeń programowych. Dzięki przychylności p. Szczepanika Krzysztofa – wydawcy i redaktora braniewskiej gazety IKAT, możliwe było propagowanie prac Komitetu Obchodów. Cykl artykułów poświęconych łowiectwu, pióra p. Tyszkiewicz Heleny, przybliżył zagadnienia współczesnego łowiectwa, historię Polskiego Związku łowieckiego, historię i dorobek kół łowieckich Ziemi Braniewskiej oraz  sylwetek znanych działaczy łowieckich.

Imprezą inaugurującą obchody 70 lecia PZŁ, był zorganizowany dnia 08.05.1993 roku w kasynie oficerskim Wielki Bal Myśliwski. W balu uczestniczyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz administracyjnych, sponsorzy obchodów i myśliwi. Bal rozpoczęto uroczystym przekazaniem „STOWARZYSZENIU KÓŁ ŁOWIECKICH ZIEMI BRANIEWSKIEJ” sztandaru, ufundowanego przez Gminę Braniewo. Sztandar został wykonany został w Starogardzkiej Pracowni Haftów Artystycznych, według projektu opracowanego  przez p.p. Szkutnika Henryka – awers i Goericka Andrzeja – rewers. Projekt sztandaru zaakceptował uprzednio, Komitet Obchodów. Wręczenia sztandaru, pocztowi sztandarowemu składającego się z Prezesów trzech Kół łowieckich – p.p. Goericka Andrzeja, Bursy Romana, Kunca Eugeniusza, dokonał Wójt Gminy Braniewo – Sokołowski Janusz.Otrzymanie sztandaru stało się symbolem integracji całego  środowiska łowieckiego  Ziemi Braniewskiej. Za zgodą Zarządów Kół łowieckich oraz Rady gminy Braniewo i Wójta gminy, sztandar został przekazany do wieczystego depozytu Urzędowi gminy Braniewo. Uroczystość przekazania sztandaru, odbyła się podczas sesji Rady gminy. W imieniu Komitetu, sztandar przekazali: p.p. Goerick Andrzej, Szkutnik Henryk, Bursa Roman, Kunc Eugeniusz. Sztandar „STOWARZYSZENIA KÓŁ ŁOWIECKICH ZIEMI BRANIEWSKIEJ” jest przechowywany w gabinecie Wójta gminy, w specjalnej gablocie. W komplecie sztandaru jest pięć zielonych szarf z nazwami Kół stowarzyszonych.

Kolejną, wielką imprezą o charakterze propagandowym, była pierwsza w Braniewie – WYSTAWA ŁOWIECKA,zlokalizowana we wnętrzach zabytkowego spichlerza z czasów hanzeatyckich, odrestaurowanego przez Goericka Andrzeja. Wystawę przygotował zespół pod kierownictwem p.p. Roszaka Mirosława i Goericka Roberta, przy wydatnej pomocy i doradztwie członków Komitetu Obchodów. Komisarzem wystawy został p. Goerick Robert. Podczas trwania,  wystawa była obsługiwana przez „przewodników”, którymi byli doświadczeni myśliwi, znający dogłębnie zagadnienia łowiectwa. Strażnicy wystawy pełnili całodobową służbę ochrony eksponatów i budynku wystawy. Na wystawie eksponowane były: trofea łowieckie pozyskane przez myśliwych Ziemi Braniewskiej oraz trofea afrykańskie i syberyjskie, użyczone na wystawę przez zaprzyjażnionych z organizatorami p.p. Hryniewicza Józefa i Szawkę Ryszarda. Wystawę uzupełniały: broń myśliwska dawna i współczesna, akcesoria łowieckie, literatura łowiecka oraz bogaty zestaw prac malarskich, grafika, rzeżba, preparaty łowieckie i zebrane w łowiskach – potrzaski i wnyki. Dzięki staraniom Komisarza wystawy p. Goericka Roberta i uprzejmości p. Świątkowskiej Krystyny z Przeżmierowa koło Poznania, udało się pozyskać na wystawę,  unikalny już zbiór prac malarskich  i rysunków o tematyce łowieckiej, autorstwa nieżyjącego już, myśliwego, leśnika i podróżnika, p.Wiśniewskiego Antoniego – współuczestnika wypraw łowieckich Arkadego Fiedlera. W „TELEEKSPRESIE” – programie informacyjnym TVP1, w m-cu lipcu 1993r, pokazano kilka sekwencji  z naszej wystawy.  W dniu otwarcia wystawy ( 12.06.1993r.), grupa myśliwych, w strojach organizacyjnych, przejechała ulicami miasta Braniewa,  powozami konnymi  udostępnionymi przez Państwowe Stado Ogierów w Braniewie. W czasie trwania kawalkady, sygnaliści grali na rogach myśliwskich, sygnały łowieckie. Ruszającą  z przed Spichlerza, kawalkadę pojazdów, żegnały salwy rakiet oddane z broni myśliwskiej. Po  powrocie pojazdów z trasy, dokonano uroczystego otwarcia wystawy. Wystawę otworzyli: p.p. Hryniewicz Józef – wice przewodniczący Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Elblągu  i  Kopacz Tadeusz – Burmistrz miasta Braniewa. Licznie zebranych gości i zwiedzających w imieniu organizatorów, powitał Prezes KŁ „MEWA” – p.Goerick Andrzej.  Wystawa trwała do dnia 19.06.1993 roku i w czasie jej trwania, przeprowadzono prelekcje na tematy łowieckie i przyrodnicze. Wpisy do księgi pamiątkowej dają ogólną ocenę wystawy jako imprezy godnej kontynuowania w przyszłości.

Po otwarciu wystawy, dokonano prezentacji wyników konkursu plastycznego dla młodzieży szkolnej p.t. „PRZYRODA a ŁOWIECTWO” i wręczono nagrody laureatom konkursu. Wyniki ogłosił przewodniczący jury –  p. Falkowski Olgierd  – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie a prace nadesłane przez uczestników  konkursu i plon artystyczny przedstawił członek jury – p. Głuszkowski Marian – artysta malarz. Konkurs plastyczny, rozpisano  dnia 10.02.1993 roku, rozsyłając listy informacyjne do szkół podstawowych i średnich w regionie.  Do konkursu zgłoszono 152 prace. Nagrodzono siedem prac  nagrodami pieniężnymi i przyznano siedem wyróżnień książkowych. Poziom i tematyka prac oraz wypowiedzi młodych twórców w pełni potwierdziły celowość organizowania konkursów tego typu i spełnił swoją rolę w propagowaniu idei łowiectwa  i przyrody w naszym regionie.

Dnia 7.11.1993 roku, na pięknej leśnej polanie, w łowisku Rogity, dzierżawionym przez KŁ „PONOWA”, odbył się wspólny dla pięciu Kół stowarzyszonych, tradycyjny HUBERTUS, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, sympatycy łowiectwa, przedstawiciele władz oraz myśliwi z rodzinami. HUBERTUS  rozpoczęto mszą polową, przy ołtarzu, nad którym umieszczono wieniec jelenia z krzyżem hubertowskim, ołtarzu wykonanym przez Kolegów z KŁ „PONOWA”, i podczas której ksiądz kapelan myśliwych, dokonał poświęcenia sztandaru. Mszę poprzedziły salwy rakiet oddane z broni myśliwskiej i grany hejnał DARZ BÓR, z ambony w tym celu wybudowanej. Po mszy świętej   i po poświęceniu sztandaru, przy pięciu ogniskach, w miłej koleżeńskiej atmosferze, odbyła się biesiada myśliwska, w której uczestniczyli wszyscy zgromadzeni uczestnicy uroczystości.

W listopadzie i w pierwszej dekadzie 1993 roku, odbywały się polowania zbiorowe – „wymienne”, organizowane przez Koła stowarzyszone. Każde z Kół, organizowało kolejno polowanie zbiorowe, na które zapraszano sześcioosobowe grupy myśliwych z pozostałych Kół i wspólnie odbywano łowy. Celem tych polowań było integrowanie środowiska łowieckiego, prezentowanie dorobku Kół, propagowanie zasad ceremoniału łowieckiego  i polskiej tradycji łowieckiej. Każde polowanie wieńczył uroczysty pokot. W kniei rozbrzmiewały dżwięki sygnałów łowieckich. Biesiady przy ognisku pozwalały na bliższe poznanie się myśliwych, którzy wcześniej z różnych powodów, nie mieli takich możliwości. Organizacja, nastrój, miła koleżeńska atmosfera, ceremoniał łowiecki sprawiły, że wszyscy uczestnicy tych polowań i ich organizatorzy, postanowili kontynuować takie polowania w przyszłości tak, by stały się trwałym elementem współpracy Kół łowieckich Ziemi Braniewskiej.

 

OBCHODY 50 LECIA KOŁA ŁOWIECKIEGO „MEWA”

Rok 1997, był rokiem znaczącym w życiu Koła. Koło obchodziło 50 lat istnienia. Ówczesny Zarząd Koła, postanowił zorganizować wiele imprez propagujących istnienie Naszego Koła. Dnia 20.04.1997r odbyło się uroczyste Walne Zgromadzenie Członków Koła, na którym przedstawiono program obchodów. Postanowiono przeprowadzić następujące imprezy:

1. Konkurs plastyczny,

2. Zawody strzeleckie,

3. Polowanie hubertowskie,

4. Biesiada hubertowska,

5. Jubileuszowy bal myśliwski.

Konkurs plastyczny o tematyce „PRZYRODA A ŁOWIECTWO”, został przeprowadzony dla dzieci ze szkół podstawowych nr 3 i 5 w Braniewie, pod kierunkiem  p.p. Korwelisa Józefa i Dorawy Leszka. Na konkurs wpłynęło 80 wartościowych prac. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,       w swoich szkołach.

Zawody strzeleckie o „Puchar Prezesa K.Ł. „MEWA”, odbyły się na strzelnicy przygotowanej w m. Różaniec. Otwarcia zawodów dokonali p.p. Goerick Andrzej i Borowiak Jacek. W zawodach wzięli udział członkowie Naszego Koła oraz dzieci myśliwych. Zostali zaproszeni goście z zaprzyjażnionych kół łowieckich z Braniewa oraz sponsorzy imprezy. Imprezę zakończono wręczeniem nagród zwycięzcom oraz degustacją pieczonego dzika w strugach padającego deszczu.

Z okazji 50 lecia Koła Łowieckiego „MEWA”, została wydana monografia Naszego Koła – „50 lat myślistwa  w Kole Łowieckim  MEWA  1946 – 1997″. Została wydana dzięki pomocy i uprzejmości p.p. Doroty i Arkadiusza Grzegorczyków – członków Naszego Koła.

OBCHODY 60 LECIA KOŁA ŁOWIECKIEGO „MEWA”

Rok 2007, był rokiem 60 lecia istnienia Naszego Koła. Zarząd Koła, postanowił podjąć wiele działań, by uczcić jubileusz istnienia Koła. Jednym z pierwszych pomysłów, było posiadanie własnego sztandaru. Kolejnym z pomysłów, było wystąpienie do centralnych władz łowieckich, o nadanie odznaczeń łowieckich dla zasłużonych członków Naszego Koła. Następnie postanowiono zorganizować polowanie jubileuszowe oraz jubileuszowy bal myśliwski. Dnia 22.04.2007r, na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła, Zarząd Koła, przedstawił w/w propozycje odnośnie obchodów. W trakcie dyskusji na temat posiadania sztandaru, padła propozycja –  dobrowolnych wpłat przez członków Koła Łowieckiego „MEWA”, celem pokrycia  kosztów związanych ze sztandarem. Propozycja została zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie i w efekcie, koszt wykonania sztandaru, został pokryty właśnie z tych dobrowolnych wpłat.  Pozostałe propozycje zostały  zatwierdzone  przez Walne Zgromadzenie i przystąpiono do realizacji zadań związanych z obchodami jubileuszu Koła. Zarząd Koła, zwrócił się z prośbą do Kol. Henryka Szkutnika, o wykonanie projektu sztandaru dla Naszego Koła. Kol. Szkutnik Henryk – wyraził zgodę na wykonanie projektu. Po wykonaniu projektu, przedstawił go Zarządowi Koła, celem oceny oraz akceptacji. Projekt został pozytywnie oceniony i  zaakceptowany. Wykonanie sztandaru zlecono Pracowni Haftu Artystycznego w Starogardzie Gdańskim.  Zarząd KŁ „MEWA”, zajął się kolejnymi zadaniami, które należało zrealizować. Wysłano wnioski do Kapituły Odznaczeń Łowieckich przy NRŁ w Warszawie, o nadanie odznaczeń. Zlecono wykonanie okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się członków KŁ „MEWA”, okolicznościowych kart stanowiskowych, okolicznościowych znaczków na kapelusz myśliwski oraz flagi z nazwą i logo Koła. Zaczęto przygotowania do zorganizowania polowania jubileuszowego, zaplanowanego na dzień 20.10.2007r. w łowisku Baranówka oraz zorganizowania jubileuszowego balu myśliwskiego, zaplanowanego na dzień 27.10.2007r.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się polowaniem zbiorowym, dnia 20.10.2007r. Prezes Zarządu Koła – Jan Hryniewicz, przywitał zaproszonych kolegów myśliwych z zaprzyjażnionych kół łowieckich, przywitał kolegów myśliwych z K.Ł. „MEWA” i wszyscy udali się na polowanie. Po powrocie z polowania, na pokocie znalazły się łania, sarna, dzik i lisy. Kolegom myśliwym, którym Darzył Bór, zostały wręczone medale króla  i vice-króla polowania.      W trakcie pokotu, Łowczy Okręgowy – Kol. Tylkowski Wieńczysław, na ręce Prezesa KŁ „MEWA”, przekazał flagę     z logo Polskiego Związku Łowieckiego. Po przekazaniu tej flagi, Prezes Zarządu Koła, zarządził oficjalne wciągnięcie na maszty – flagi Naszego Koła i flagi PZŁ. Po odtrąbieniu zakończenia polowania, Prezes Zarządu, zaprosił wszystkich uczestników na mszę polową. Msza polowa  koncelebrowana była przez ks. Mirosława Masztalerka – kapelana braci łowieckiej z elbląskiego okręgu łowieckiego. Podczas mszy, został odczytany  akt nadania   sztandaru dla Naszego Koła, następnie Prezes Zarządu Okręgowego – Kol. Zdzisław Rutkowski, przekazał oficjalnie, sztandar dla Koła Łowieckiego „MEWA”,  na ręce Prezesa Zarządu Koła –  Jana Hryniewicza.  Następnie Prezes Zarządu Koła, przekazał sztandar dla pocztu sztandarowego.  Po przekazaniu sztandaru dla pocztu sztandarowego, nastąpiło poświęcenie sztandaru przez Księdza kapelana. Po części oficjalnej, wszyscy zaproszeni goście, myśliwi z KŁ „MEWA” wraz   z  rodzinami, myśliwi z innych Kół,  zostali zaproszeni na biesiadę myśliwską. W trakcie biesiady, wszystkim uczestnikom, rozdano smycze z miniaturką dobrej wódeczki. Zawdzięczamy to Kol. Markowi Goerickowi, który pozyskał sponsora na tego typu rzecz,  z okazji 60 lecia Naszego Koła. Sygnały i pieśni myśliwskie odgrywane  przez Zespół Muzyki Myśliwskiej „HUBERTUS”, znakomicie  uzupełniały  całość uroczystości.

Kontynuacją obchodów jubileuszu Koła, było zorganizowanie balu myśliwskiego dnia 27.10.2007r. Przybyłych uczestników balu, powitał Prezes Zarządu Koła – Jan Hryniewicz. Przywitał przedstawicieli władz samorządowych powiatu braniewskiego, przedstawicieli  władz łowieckich z okręgu elbląskiego PZŁ,  przedstawicieli  Lasów Państwowych, zaproszonych sponsorów, zaproszonych kolegów myśliwych z innych kół łowieckich z Braniewa oraz członków Koła Łowieckiego „MEWA” wraz  z małżonkami lub z osobami towarzyszącymi. Po przywitaniu gości, Prezes Zarządu Koła, oddał głos  Łowczemu  Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu – Kol.  Wieńczysławowi Tylkowskiemu. Po zabraniu głosu, Kolega  Łowczy  poinformował uczestników balu o przyznaniu przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich   – „Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej”  dla Koła Łowieckiego „MEWA” oraz Medali Zasługi Łowieckiej dla zasłużonych członków  KŁ „MEWA” oraz okolicznościowych dyplomów przyznanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu. O dokonanie dekoracji sztandaru oraz myśliwych z Naszego Koła, został poproszony Kol. Prezes Zarządu Okręgowego – Zdzisław Rutkowski. Kol. Prezes, dokonał dekoracji sztandaru oraz dekoracji myśliwych. Po dekoracji sztandaru i myśliwych, Prezes Zarządu Koła, poinformował o przyznaniu przez Zarząd Koła – dyplomów okolicznościowych, dla seniorów Koła oraz dla wyróżniających się członków KŁ „MEWA. O dokonanie wręczenia dyplomów, został poproszony Honorowy Prezes Naszego Koła – Kol. Śmirski Stefan. Honorowy Prezes, wręczył kolegom myśliwym, okolicznościowe dyplomy. Po dekoracjach i wręczeniach, nastąpiły okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości a następnie Prezes Zarządu, zaprosił wszystkich do szampańskiej zabawy, na tym balu. Należy wspomnieć jeszcze o udziale Zespołu Muzyki Myśliwskiej „HUBERTUS”, który ponownie dał oprawę muzyczną, adekwatną do uroczystości.

Z uroczystości obchodów 60 lecia KŁ „MEWA” z 20.10.2007r i 27.10.2007r, został nagrany film na DVD i przekazany wszystkim członkom Koła Łowieckiego „MEWA”, jako swoista pamiątka z uroczystości.

Na zakończenie tej inicjatywy Zarząd Koła, dziękuje wszystkim Kolegom myśliwym za duży wkład i wysiłek,  w przygotowanie uroczystości 60 lecia Naszego Koła.

Po zakończeniu sezonu łowieckiego 2009/2010 i przy wspaniałej zimie, Zarząd  Koła, postanowił zorganizować kulig myśliwski. Na kulig zostali zaproszeni wszyscy członkowie Koła Łowieckiego „MEWA” wraz z rodzinami. Zaproszono również innych gości – przyjaciół Naszego Koła.  Impreza została zaplanowana na terenie Naszej kwatery myśliwskiej, w łowisku Baranówka dnia 30.01.2010 roku. Tego dnia, przybyło wielu myśliwych z K.Ł. „MEWA” wraz z rodzinami, z dziećmi, z wnukami i ze swoimi  zaproszonymi gośćmi. Sanki duże i małe były przyczepiane do samochodów terenowych, które zastąpiły tradycyjne konie. Uczestnicy kuligu, wsiadali na sanki i wyjeżdżali do lasu na fantastyczne  przejażdżki. Było przy tym, co niemiara radości, uciechy, zdarzały się przypadki wpadania w śnieg lub inne przygody, ale kończyło się to wszystko szczęśliwie dla uczestników. Po powrocie z sanny, na uczestników czekał ciepły posiłek i ciepłe napoje. Przygotowane było tradycyjne ognisko, jak również tradycyjna kiełbasa do pieczenia na ognisku. Po zakończeniu kuligu, wszyscy uczestnicy, pochwalili organizatorów za zorganizowanie takiej imprezy, mając nadzieję na podobną imprezę w przyszłym roku.

 

 

do góry»